REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1

Definicje pojęć zawartych w Regulaminie:

 1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (w przypadkach określonych przez przepisy ustawy Kodek Cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 – t.j. z późn. zm.);
 4. Konto – zbiór informacji oznaczony adresem e-mail Klienta i zabezpieczony wskazanym przez niego hasłem, prowadzony przez Sprzedawcę, obejmujący dane osobowe Klienta, informacje o dokonanych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym i informacje umożliwiające Klientowi dostęp do zakupionych produktów w postaci treści cyfrowych;
 5. Konsument –  osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę nie związaną  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa będącą przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;
 7.  Regulamin – niniejszy regulamin;
 8. Sklep Internetowy – sklep internetowy, który prowadzę pod adresem internetowym: https://kumamfrancuski.pl/sklep;
 9. Sprzedawca – Roksana Frychel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Roksana Frychel Szkolenia, ul.Rodakowskiego 35/19, 43-100 Tychy, NIP: 646-245-17-40;
 10. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Roksanę Frychel prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą „Roksana Frychel Szkolenia” z siedzibą przy ul. Rodakowskiego 35/19 w Tychach (kod pocztowy 43-100), NIP: 646-245-17-40.
 2. Sklep Internetowy umożliwia nabywanie Produktów w postaci treści cyfrowych związanych z nauką języka francuskiego.  
 3. Sklep Internetowy oferuje dwa rodzaje Produktów: materiały dydaktyczne i kursy on-line. Materiały dydaktyczne to różnego rodzaju pomoce do nauki języka francuskiego w postaci gier, kart pracy, e-booków itp., opisane na stronach Sklepu Internetowego i zapisane w formacie PDF. Kursy on-line to tematyczne lekcje języka francuskiego, obejmujące materiał video i ćwiczenia.
 4. Do korzystanie ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową i aktywnego konta e-mail. Ponadto konieczne jest posiadanie programu do korzystania z plików PDF.
 5. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, jako utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, stanowią przedmiot ochrony Prawa Autorskiego, a prawa autorskie majątkowe do nich przysługują Sprzedawcy. Ich naruszenie skutkować może zarówno odpowiedzialnością o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest umożliwienie złożenia przez Klienta zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Drugą usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym. Usługa ta prowadzona jest nieodpłatnie. Konto zakładane jest automatycznie z dokonaniem pierwszego zamówienia w Sklepie Internetowym.  Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz podanego przez siebie hasła. Na Koncie przechowywane są dane osobowe podane przez Klienta, dane dotyczące dokonanych przez niego zamówień, a ponadto dane umożliwiające Klientowi dostęp bezpośrednio z Konta do zakupionego produktu. Klient ma prawo w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje nowych produktach, usługach i promocjach.

§4

Tryb składania zamówień 

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest dodanie interesującego Klienta Produktu do „Koszyka”, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy”. 
 2. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”, otwarty zostanie formularz zamówienia, w którym niezbędne jest podanie danych umożliwiających realizację zamówienia, łącznie z zaznaczeniem pól dotyczących sposobu płatności za zamawiany Produkt. 
 3. Koniecznym warunkiem złożenia zamówienia jest również akceptacja przez Klienta Regulaminu, z którym Klient powinien się wcześniej zapoznać oraz wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia poprzez dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca na życzenie Klienta wystawia fakturę. W celu otrzymania faktury, na etapie wypełniania formularza Klient powinien zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę”

§5

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Za Produkt zamawiany w Sklepie Internetowym koniecznie jest dokonanie zapłaty z góry (tj. przed dostarczeniem treści cyfrowych).
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi dwa sposoby płatności z tytułu umowy o dostarczenie treści cyfrowych:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata na konto)
  2. płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu PayPal. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem („przedpłata na konto”), Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
 4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

§6

Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do możliwie najszybszej realizacji złożonego zamówienia, najpóźniej następnego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym należność za produkt wpłynęła na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez wysłanie Klientowi, na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, wiadomości z linkiem do strony, na której znajduje się kurs, oraz hasłem umożliwiającym dostęp do tego kursu. Dodatkowo, Sprzedawca umożliwi Klientowi dostęp do zakupionego kursu on-line bezpośrednio z prowadzonego dla niego Konta w Sklepie Internetowym.
 3. Realizacja zamówienia obejmującego materiały dydaktyczne w postaci treści cyfrowych następuje poprzez wysłanie Klientowi, na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, wiadomości z linkiem do pobrania materiałów. Dodatkowo, sprzedawca umożliwi Klientowi dostęp do zakupionych materiałów dydaktycznych bezpośrednio z prowadzonego dla niego Konta w Sklepie Internetowym.
 4. W przypadku, gdyby Klient nie otrzymał potwierdzenia zamówienia, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wiadomość od Sprzedawcy nie została umieszczona w zakładce „spam” lub innych zakładkach w skrzynce e-mail Klienta lub ewentualnie skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail admin@kumamfrancuski.pl  lub w inny sposób.

§7

Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona na przykład pisemnie na adres: Roksana Frychel Szkolenia, ul. Rodakowskiego 35/19, 43-100 Tychy albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@kumamfrancuski.pl . Klient, składając reklamację, powinien określić rodzaj stwierdzonej wady i związane z jej wystąpieniem żądanie.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§8

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 8 ust. 4 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu,  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Roksana Frychel Szkolenia, ul. Rodakowskiego 35/19, 43-100 Tychy albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@kumamfrancuski.pl .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymaną od niego płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

§9

Zasady przetwarzania danych osobowych i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, kont użytkowników, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kumamfrancuski.pl/polityka-prywatnosci

§10

Postanowienia końcowe

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z tego typu sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są między innymi w siedzibach  i na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy następujących ustaw: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz.u.2019.1145 – t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 – t.j.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 – t.j.).

 

Załącznik do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić